Regulamin


1. ZAKRES PRZEDMIOTOWY

Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia przez Pośrednika usługi pośrednictwa w zakupie towarów od Sprzedawców.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin jest nieprzerwanie dostępny na Stronie Internetowej molie.pl, w sposób umożliwiający każdemu użytkownikowi jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień Regulaminu jest Pośrednik. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce prywatności opublikowanej na Stronie Internetowej.
3. Pośrednik oświadcza, że przestrzega wszelkich zasad ochrony danych osobowych Klientów.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Pośrednik ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
5. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Pośrednika danych osobowych w celu bezpośrednio związanym z realizacją zamówionego na Stronie Internetowej Towaru. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Pośrednika określone zostały w Polityce prywatności Strony Internetowej.
6. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Strony Internetowej oraz usług oferowanych przez Pośrednika za jego pośrednictwem w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu, zasadami współżycia społecznego, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Pośrednika oraz osób trzecich. Zabronione jest dostarczanie przez użytkownika lub Klienta treści o bezprawnym charakterze.
7. Korzystanie ze Strony Internetowej oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez Klienta z wszelkimi treściami umieszczonymi na Stronie Internetowej.
8. Promocje Towaru organizowane za pośrednictwem Strony Internetowej nie podlegają łączeniu, chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej.
9. Kontakt z Pośrednikiem odbywa się drogą mailową za pośrednictwem skrzynki kontakt@molie.pl.

3. SŁOWNICZEK

Wyrażenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
Klient - konsument w rozumieniu przepisu art. 22 indeks 1 Kodeksu Cywilnego, w imieniu, którego Pośrednik dokonuje zakupu towaru od Sprzedawcy.
Pośrednik - EMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Lublinie (kod pocztowy 20-601) przy ul. Tomasza Zana 11A, NIP 7123453168, REGON 524978929, KRS 0001029932 (Jeśli chcesz odstąpić od umowy sprzedaży SKONTAKTUJ SIĘ by poznać adres do zwrotów. Prosimy nie odsyłać towaru na adres: Tomasza Zana 11A, 20-601 Lublin. Przesyłka nie zostanie przyjęta.)
Sprzedawca - podmiot, który dokonuje sprzedaży towaru i posiada siedzibę w kraju trzecim. Pełna lista sprzedawców dostępna jest pod linkiem.
Usługa pośrednictwa - usługa świadczona przez Pośrednika, zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszym Regulaminie.
Prowizja – obejmuje wynagrodzenie odpowiadające różnicy pomiędzy kwotą wpłaconą przez Klienta na rachunek Pośrednika, a kwotą przekazaną Sprzedawcy tytułem opłacenia w imieniu Klienta towaru i wysyłki na wskazany przez kupującego adres, które jest należne Pośrednikowi z tytułu umowy pośrednictwa, jak również z tytułu przejęcia na siebie przez Pośrednika części obowiązków ciążących na sprzedawcy związanych z odpowiedzialnością za produkt; wysokość prowizji zależy od rodzaju towaru i waha się w przedziale od 40 do 60% kwoty zapłaconej przez konsumenta.
Kwota należna Sprzedawcy- kwota obejmująca cenę produktu oraz koszty transportu.
Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. poz.827 z późn. zm.).
VAT - podatek od towarów i usług nakładany przy imporcie zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2016.710 j.t.).
Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Formularz kontaktowy – interaktywny formularz umożliwiający Klientom kontakt z Pośrednikiem.
Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny na stronie internetowej Pośrednika umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towaru do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy.
Towar – dostępne na stronie internetowej rzeczy ruchome będące przedmiotem Umowy Pośrednictwa zawieranej pomiędzy Klientem a Pośrednikiem.
Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta pomiędzy Pośrednikiem a Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
Umowa pośrednictwa – umowa zawarta pomiędzy Pośrednikiem a Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
Umowa sprzedaży – umowa zawarta pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie. Pośrednik pośredniczy między Klientem, a Sprzedawcą.
Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Pośrednika za pośrednictwem Strony Internetowej.
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem Strony Internetowej, za pomocą Formularza zamówienia zmierzające do zawarcia Umowy Pośrednictwa określające w szczególności jej warunki, a także rodzaj i ilość Towaru, sposób i koszt dostawy, formę płatności oraz niezbędne do realizacji umowy dane Klienta.
Strona internetowa – strona internetowa Pośrednika dostępna pod adresem molie.pl.
Metoda płatności - wybrana przez Klienta metoda opłacenia zamówienia.

4. ZAKRES USŁUGI POŚREDNICTWA

1. W ramach świadczonej przez Pośrednika usługi pośrednictwa Pośrednik dokonuje w imieniu i na rzecz Klienta na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa zamówienia towaru od Sprzedawcy oraz uiszcza opłaty związane ze sprowadzeniem towaru do Klienta.
2. Usługa pośrednictwa świadczona jest na podstawie konkretnych ustaleń pomiędzy Stronami.
3. Klient składając zamówienie tym samym oświadcza, że udziela Pośrednikowi pełnomocnictwa do dokonania w imieniu Klienta zamówienia towaru oraz do opłacenia w imieniu Klienta ceny i kosztów przesyłki towaru na adres Klienta. Pośrednik uprawniony jest do działania wyłącznie w zakresie udzielonego mu pełnomocnictwa.

5. OBOWIĄZKI STRON

Niniejszym Pośrednik oświadcza, że w związku ze świadczeniem przez niego usługi pośrednictwa w sprzedaży towarów od zagranicznych sprzedawców, Pośrednik przejmuje na siebie niektóre z obowiązków, wynikających z przepisów prawa polskiego, ciążących na sprzedawcach towarów:
a) udziela Klientowi niezbędnych informacji jak również koordynuje proces w zakresie prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży,
b) przeprowadza i rozpoznaje postępowanie reklamacyjne dotyczące towaru,
c) ponosi odpowiedzialność tytułem rękojmi za wady towaru,
d) dostarcza na życzenie klienta instrukcję użytkowania towaru, oraz wszelkie niezbędne dokumenty związane z towarem w języku polskim.

6. DYSPOZYCJI URUCHOMIENIA USŁUGI POŚREDNICTWA

1. Klient składa Pośrednikowi dyspozycję uruchomienia usługi pośrednictwa dotyczącego danego towaru poprzez stronę internetową Pośrednika lub formularz kontaktowy. Złożenie dyspozycji uruchomienia usługi pośrednictwa poczytuje się jako wyrażenie wyraźnej zgody Klienta na rozpoczęcie usługi pośrednictwa.
2. Po otrzymaniu dyspozycji uruchomienia usługi pośrednictwa Pośrednik przesyła Klientowi:
a) potwierdzenie utrwalone na trwałym nośniku,
b) informację, że zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, aby usługa pośrednictwa mogła zostać wykonana przed upływem 14 dni od daty zawarcia umowy, konieczne jest wyraźne żądanie Klienta w tym zakresie utrwalone na trwałym nośniku,
c) informację, że Klient traci prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli Pośrednik rozpoczął usługę pośrednictwa za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Pośrednika utraci prawo odstąpienia od umowy pośrednictwa,
3. Pośrednik podaje Klientowi pełną informację dotyczącą ostatecznej ceny świadczenia wraz ze wszelkimi kosztami oraz opis głównych cech świadczenia. Informacje dostępne są na stronie internetowej Pośrednika.
4. Składając dyspozycję uruchomienia usługi pośrednictwa poprzez stronę internetową Pośrednika Klient podaje Pośrednikowi w formularzu następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail. adres doręczenia przesyłki, numer telefonu.
5. Klient dokonuje zamówienia po uprzednim zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowaniu jego postanowień.
6. Pośrednik obowiązany jest przekazać Klientowi potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu przed rozpoczęciem świadczenia usługi. Potwierdzenie to zawiera informację o głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem.
7. Pośrednik uruchamia usługę pośrednictwa niezwłocznie po otrzymaniu od Klienta zapłaty za usługę oraz przesłania Pośrednikowi wyraźnego żądania wykonana usługi przed upływem 14 dni od daty zawarcia umowy.
8. Za wykonanie usługi pośrednictwa uważa się złożenie i opłacenie zamówienia przez Pośrednika u Sprzedawcy.

7. DOSTAWA TOWARU

1. Zamówiony towar jest dostarczany na adres podany przez Klienta podczas składania dyspozycji uruchomienia usługi pośrednictwa.
2. Pośrednik oświadcza, że dostawa zamówionego towaru zostanie dokonana przez Sprzedawcę w terminie 60 roboczych dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Jeżeli klient nie otrzyma towaru w wyznaczonym terminie Pośrednik złoży ponowne zamówienie u Sprzedawcy lub zwróci środki.
3. Pośrednik informuje, że zamówienia złożone w okresie 24 stycznia do 25 lutego mogą mieć wydłużony czas dostawy, maksymalnie do 90 dni liczonych od dnia wysłania zamówienia.
4. Konsument otrzymuje od Pośrednika informację o nadaniu paczki oraz numer jej nadania, który umożliwia jej śledzenie. Każda przesyłka jest przesyłką rejestrowaną.
5. Klient ma obowiązek zgłosić brak doręczenia paczki w terminie nie późniejszym niż 100 dni od daty wysłania paczki.

8. PŁATNOŚCI

1. Płatność obejmująca wartość zamówienia, o którym mowa w punkcie 3 poniżej dokonywana jest na zasadzie przedpłaty przed przystąpieniem przez Pośrednika do świadczenia usług.
2. Płatność może być dokonana według wyboru Klienta przelewem na rachunek bankowy Pośrednika, za pośrednictwem serwisu obsługi płatności PayU lub kartą płatniczą.
3. Na wartość zamówienia podaną każdorazowo przy towarze składa się kwota należna Sprzedawcy oraz Prowizja należna pośrednikowi.
4. Wszelkie ceny podane na stronie internetowej Pośrednika wyrażone są w wybranej walucie.
5. Na żądanie Klienta Pośrednik wystawia fakturę VAT. Pośrednik wystawia fakturę bez podpisu klienta i przekazuje ją Klientowi drogą elektroniczną, na co Klient wyraża zgodę.

9. ZWROT TOWARU PRZEZ KLIENTA

1. W terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania towaru Klient może złożyć Pośrednikowi oświadczenie o zwrocie towaru nabytego od Sprzedawcy, które jest równoznaczne z odstąpieniem od umowy Kliknij, aby otworzyć pełną listę adresów do zwrotów. Każdorazowo, po otrzymaniu takiego oświadczenia, Pośrednik potwierdzi Klientowi fakt otrzymania oświadczenia jak również prawidłowość adresu Sprzedawcy.
2. Pośrednik w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o zwrocie towaru, jeśli w tym czasie otrzyma dowód potwierdzający jego odesłanie na adres Sprzedawcy lub gdy nastąpi już zwrotne otrzymanie towaru przez Sprzedawcę, zwróci Klientowi dokonane przez niego płatności, tj. sumę kwoty, która została przekazana Sprzedawcy oraz Prowizji pośrednika.
3. Klient jest zobowiązany do wysłania towaru do Sprzedawcy, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia oświadczenia o zwrocie towaru. W celu przyspieszenia procedury zwrotu płatności, ma możliwość przesłania Pośrednikowi dowodu odesłania towaru.
4. W przypadku braku przedstawienia przez Klienta dowodu odesłania towaru, Pośrednik zwraca Klientowi dokonane przez niego płatności, tj. sumę kwoty, która została przekazana Sprzedawcy oraz Prowizję Pośrednika, dopiero w momencie otrzymania towaru przez Sprzedawcę.
5. Pośrednik dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
6. Oświadczenie o zwrocie można złożyć drogą elektroniczną używając FORMULARZA ZWROTU. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
7. Klient ponosi koszty odesłania towaru do chińskiego Sprzedawcy.

10. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. W celu ułatwienia Klientowi przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego Pośrednik przejmuje na siebie obowiązki związane z odpowiedzialnością Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady nabytego przez Klienta towaru. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: kontakt@molie.pl bądź w formie listownej na adres Pośrednika. W terminie 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia reklamacji Pośrednik ustosunkuje się do reklamacji konsumenta. FORMULARZ REKLAMACJI.
2. Reklamacja, o której mowa w ust. 1, jest rozpatrywana na podstawie informacji o wadach towaru i zdjęć je dokumentujących przekazywanych przez Klienta, bez konieczności wysyłki towaru do Sprzedawcy lub Pośrednika.
3. Klient w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem strony internetowej Pośrednika uprawniony jest do zgłoszenia tego faktu poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: kontakt@molie.pl bądź w formie listownej na adres Pośrednika.
4. Klient uprawniony jest do zgłoszenia reklamacji dot. świadczenia przez pośrednika usługi pośrednictwa. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: kontakt@molie.pl bądź w formie listownej na adres Pośrednika.
5. Zgłoszenie Klienta powinno zawierać dane adresowe Klienta, imię i nazwisko Klienta, a także dokładne wskazanie nieprawidłowości, której dotyczy zgłoszenie wraz z uzasadnieniem zgłoszenia.
6. Pośrednik ustosunkuje się do otrzymanego zgłoszenia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty jego otrzymania.
7. Wszelkie reklamacje dotyczące płatności winny być zgłaszane podmiotowi odpowiedzialnemu za wykonanie płatności, tj. bankowi bądź innemu podmiotowi, za pośrednictwem którego przekazywane są środki pieniężne.

11. OCENA POŚREDNIKA, SPRZEDAWCY I REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Klient ma możliwość dokonania na stronie internetowej molie.pl oceny realizacji przez Pośrednika oraz Sprzedawcę zawartych umów oraz sprzedawanych towarów. Oceny dokonuje się poprzez uzupełnienie specjalnego formularza dostępnego na stronie internetowej.
2. Oceny wystawiane przez Klienta mają charakter jawny i są widoczne dla innych Klientów.
3. Oceny na stronie molie.pl mogą umieszczać jedynie Klienci zweryfikowani.
4. Klientem zweryfikowanym jest konsument, który zweryfikował swój adres e-mail oraz dokonał zakupu produktu, do którego chce umieścić swój komentarz.
5. Komentarze podlegają̨ automatycznej moderacji w postaci filtru, który umożliwia blokowanie treści nieobyczajnych, naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

12. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.).
2. Klient, podając dane osobowe, wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Pośrednika w celu prawidłowego świadczenia usługi.
3. Dane wprowadzone do formularza rejestracyjnego winny być przez Klienta aktualizowane. Aktualizacji danych należy dokonać poprzez zmianę stosownych danych na koncie Klienta.
4. Klient może również wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej. W przypadku wyrażenia takiej zgody Pośrednik uprawniony jest do przesyłania Klientowi drogą elektroniczną tych treści.
5. Podane w formularzu zgłoszeniowym i/lub rejestracyjnym dane osobowe będą przetwarzane oraz administrowane przez Pośrednika.
6. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do żądania ich poprawiania, uzupełniania lub usunięcia na zasadach określonych w art. 32-35 ustawy o ochronie danych osobowych.

13. PRAWA AUTORSKIE

1. Strona internetowa Pośrednika jest utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i wszelkie prawa autorskie przysługują wyłącznie Pośrednikowi.
2. Pośrednik oświadcza, że wszelkie materiały zamieszczone na stronie internetowej Pośrednika, w tym materiały tekstowe, zdjęciowe, graficzne oraz ich układ stanowią własność intelektualną Pośrednika bądź podmiotów trzecich.
3. Pośrednik wyłącza możliwość kopiowania, powielania, modyfikacji, dystrybucji bądź innych form komercyjnego wykorzystania materiałów będących własnością Pośrednika, o których mowa w ust. 1, bez uprzedniej pisemnej zgody Pośrednika.

14. WYMAGANIA TECHNICZNE

1. W celu korzystania ze strony internetowej Pośrednika wymagane jest posiadanie przez Klienta komputera lub innego urządzenia końcowego mającego dostęp do sieci Internet.
2. Do korzystania ze strony internetowej Pośrednika wymagane jest włączenie obsługi krótkich informacji tekstowych zwanych cookies (dalej: pliki cookies). Wyłączenie plików cookies uniemożliwia Klientowi pełne korzystanie ze strony internetowej Pośrednika.

15. ZMIANY REGULAMINU

1. Pośrednik zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w niniejszym Regulaminie, o czym niezwłocznie, tj. w terminie nie krótszym niż 14 dni przed wprowadzeniem zmian, poinformuje na stronie internetowej.
2. Pośrednik poinformuje o fakcie dokonania zmiany Regulaminu poprzez zamieszczenie na stronie internetowej informacji o dokonaniu zmian i zamieszczenie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu oraz wskazanie, które z dotychczasowych zapisów Regulaminu uległy zmianie.
3. Zmiana Regulaminu może nastąpić w każdym czasie, w szczególności z ważnych przyczyn technicznych, prawnych i/lub organizacyjnych, bez konieczności uzasadniania tych przyczyn.
4. Korzystanie przez Klienta z usług Pośrednika po wejściu w życie zmian Regulaminu równoznaczne jest z akceptacją wprowadzonych zmian.
5. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wchodzą w życie w terminie 14 dni od daty ich opublikowania na stronie internetowej.
6. Zmiany Regulaminu po złożeniu Dyspozycja uruchomienia usługi pośrednictwa nie wpływają na sposób jego realizacji.

16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin udostępniany jest Klientom nieodpłatnie, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie oraz utrwalanie jego treści.
2. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej w zakładce Regulamin.
3. Komunikacja pomiędzy stronami odbywa się drogą elektroniczną. Pośrednik będzie wysyłał Klientowi informacje na adres e-mail wskazany w trakcie rejestracji.
4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie internetowej.
5. Jeżeli jedno z postanowień niniejszego Regulaminu jest lub będzie bezskuteczne, nie narusza to mocy obowiązującej pozostałych postanowień. W miejsce bezskutecznego postanowienia Regulaminu zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
6. Wszelkie spory wynikłe z tytułu świadczenia przez Pośrednika usług będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku porozumienia będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.
7. Dla wszelkich stosunków prawnych, wynikających z niniejszego Regulaminu, właściwe jest prawo polskie.
8. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

17. POZASĄDOWE ROZSTRZYGANIE SPORÓW

W przypadku, gdy Klient jest konsumentem, a postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Klienta rezultatu, Klient może skorzystać z:
a) wniosku o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu,
b) wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Pośrednika),
c) bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.